Crawling

Ang crawling sa tuhod ng isang tao sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang malalang sakit, o pagdarasal sa isang nakaupo na posisyon habang nakatayo sa mga panalangin. Maaari ding nangangahulugang mag-alinlangan sa pagpapasya ng isang tao na maglakbay at tinutulan dahil dito, o nangangahulugang mawawalan ito ng interes o kulang sa lakas. Kung ang isang mahirap na tao ay nakikita ang kanyang sarili na gumapang sa isang panaginip, nangangahulugan ito na nasiyahan ang kanyang mga pangangailangan. Kung siya ay mayaman, nangangahulugan ito na siya ay nangangailangan. Ang pag-crawling sa isang panaginip ay maaaring mangahulugan din ng pag-iingat at paghiwalay sa mga tao.