Ismail

(Ang propetang si Ismail, anak ng propetang si Abraham, sa kanilang dalawa ay maging kapayapaan.) Kung nakikita siya ng isang tao sa isang panaginip, nangangahulugan ito na makakakuha siya ng kaliwanagan sa pagsasalita at mamuno sa kanyang mga kasamahan. Maaari rin siyang magtayo ng moske, o makilahok sa naturang proyekto. Nangangahulugan din ito na ang isang tao ay gagawa ng isang pangako at magiging totoo tungkol sa pagtupad nito. Kung nakikita ng isang tao si Ismail sa isang panaginip, nangangahulugan ito na maaaring magdusa siya sa mga kamay ng kanyang ama, kung gayon ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay maghahatid sa kanya mula sa gayong mga pagdurusa o sakit.